Gesellschaft für Interlinguistik e.V. (GIL)

Kondolenzliste

Kondolenzliste für die Familie unseres verstorbenen Ehrenvorsitzenden Detlev Blanke (1941-2016)

Traueranzeige für Detlev Blanke

Vgl. auch den Eintrag von Detlev Blanke im "Panteono" von edukado.net.

Siehe auch die Danksagung durch die Familie unten.

 

 

Ins Gästebuch eintragen

Katrin Mattusch Aug 23 2016 22:23
Ich habe die traurige Nachricht gerade mit großer Bestürzung erfahren. Detlev Blanke war für mich als junge Esperantistin in der DDR ein Mentor: in Bezug auf Esperanto, auf wissenschaftliches Arbeiten im allgemeinen und die Interlinguistik im Besonderen, auf die Möglichkeit, das Überleben einer nicht gern gesehenen Idee in einem repressiven System auch offiziell und diplomatisch geschickt zu ermöglichen.
Es ist immer zu früh, er hätte noch so viel mehr Spuren hinterlassen können. Aber es bleibt zum Glück auch viel: Bücher, Artikel und, vor allem, sehr lebendige Erinnerungen an die Zeit mit ihm.
Mein allerherzlichstes Beileid gilt seiner Frau Wera und seiner Tochter Kathrin. Ihnen ganz besodnerr wünsche ich viel Kraft für die schwere Zeit.
Mark Fettes Aug 24 2016 02:59
Mi forestis unu tagon de la reto pro familia ferio, kaj revenante mi sentas, kvazau la solida tero subite ekvakas sub miaj peidoj. Mondo sen Detlev! - tio estas afero neebla, kontrau la natura ordo, kiu shajnis tiel bele kaj fidinde funkcianta antau tri semajnoj en Nitro. Laborema, kera, sprita, bonhumora, kaj chiam helpema al aliaj, li estis kaj restas por mi modelo de movada intelektulo. Ne eblas kalkuli, kiom mi gajnis de liaj instruo kaj amikeco tra la jaroj. Al kara Wera, mian plej pofundan kaj kunsentan kondolencon.
Gunnar Fischer Aug 24 2016 09:00
Detlev Blanke kaj mi konatiĝis en 2001 kaj ekde tiam mi ĉiam denove ĝojis, kiom malferma, interesita persono li estis. Lia kuraĝigo gvidis al tio, ke mi finfine prelegis kaj skribis pri Esperanto-muziko por GIL. Pasintfoje ni vidis unu la alian antaŭ nur unu monato dum la Universala Kongreso, kie ni bonhumure babilis. Kiu pensintus, ke estus la lasta fojo?
Max Hans-Jürgen und Edeltraud Mattusch Aug 24 2016 10:21
Durch wissenschaftliche Konferenzen, wie in Ahrenshoop, wurden wir mit den Fragestellungen der Interlinguistik bekannt. Besonders der Germanist und Interlinguist Dozent Dr. Detlev Blanke vermittelte uns durch seine herausragenden interlinguistischen und esperantologischen Fachkenntnisse und seine Begeisterung für die Sache den direkten Zugang nicht nur zu vielen Problemen der Interlinguistik, sondern ebenfalls der Esperantologie. Durch ihn angeregt, lernten wir gemeinsam, d.h. meine Frau Edeltraud und unsere Tochter Katrin, Esperanto; ich anfänglich nur mit der Absicht, diese Plansprache sprachwissenschaftlich auf Tauglichkeit zu prüfen, bald aber mit immer größer werdender Sympathie für die Sprache selbst, die Begeisterung der Familienmitglieder sprang auf mich über. In der Folge gelang es uns in jenen schwierigen Jahren, den Gedanken der Interlinguistik in Halle in den Universitätsrahmen zu integrieren. Ich hielt trotz mancher Anfeindungen Vorlesungen zur Thematik, meine Frau gab gut besuchte Esperanto-Kurse für Studenten aller Fachrichtungen; Vertreter der Interlinguistik wurden zu Vorträgen gewonnen, darunter Dr. Blanke. Auf seinen Anregungen fußend, untersuchten wir Jahre später die Esperanto-Geschichte von Düsseldorf.

Dr. Blanke war aber nicht nur ein herausragender Wissenschaftler - wir denken dabei an seine zahlreichen Publikationen und Vorträge -, sondern er erwies sich in seiner Tätigkeit in den unterschiedlichsten Leitungsaufgaben als ein Meister des Ausgleichs, nicht nur durch seine Sachlichkeit, sondern durch seine stete Suche nach gangbaren Lösungswegen. Nicht vergessen sei, daß er in diesen schweren Jahren in der DDR nicht allein stets für Esperanto kämpfte, sondern immer seine Hände schützend über die Esperanto-Jugend hielt und manche für sie bedrohliche Situation entschärfen konnte.

Vielleicht wird doch noch eines Tages - hierfür spielt das Wirken von Dr. Blanke eine große Rolle - eine Weltlösung für eine von Diskriminierungen freie Kommunikation gefunden!

Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden besonders bei Vera und Kathrin Blanke
Ihre Max Hans-Jürgen und Edeltraud Mattusch.
François & Clémentine Hounsounou Aug 24 2016 11:09

Ni fejsbuke legis la malgxojan informon pri la forpaso de nia amiko Detlev.Li ne nur estis amiko sed donacinto.Li kaj sia edzino Wera kontribuis al la plibonigo de vivkondicxo de georfoj,kiujn ni subtenadas kiam ili auxdis la alvokon dum GEK.Ni kaj la geinfanoj kondolencas al lia familio cxefe al Wera kaj al la germanaj esperantistoj.Detlev estas baobabo en esperantujo,kiu jxus falis.Ripozu en paco, la tero malpezigu vin.Ni neniam forgesos vin.
michela lipari Aug 24 2016 12:03
Mi konas Detlev kaj ni estas amikoj de pli ol 40 jaroj. De la Tejo-tempoj, de la feri-tempoj en karl-marx-stadt, de la labortempoj en orienta berlino, ghis la kunlabortempoj en belartaj konkursoj kies jughanto de brancho eseo li estas. Ne estas adjektivoj por lin difini Detlev estas Detlev. Wra estu certa ke li chiam estos en mia koro.
Toon Witkam Aug 24 2016 16:43
Dum la lastaj du jardekoj, Detlev Blanke signifis por mi granda inspirfonto kaj stimulado. Mi admiris ne nur lian instigan rolon en la Berlinaj kongresoj, kaj lian daŭran detalan informadon en la GIL-Beihefte, sed ankaŭ liajn klopodojn ege bone sekurigi la arĥivojn de diversaj aliaj interlingvistoj. Sincerajn kondolencojn al Wera.
Prof.Dr.Eichhorn,Hans Aug 24 2016 19:45
Kara Wera, sxokis min la sciigo pri forpaso de Detlev. Mi kun li dum multaj jaroj evoluis kaj komune evoluigis la GDR- movadon de Esperanto. Mi scias, ke ne estas eblo vere konsoli, sed kredu min, ke mi elkore bedauxras la malcxeeston de via edzo kaj ke mi persone sxatus esti en tiuj malbonaj horoj apud vi. Via Hans Eichhorn
Helga Plötner Aug 24 2016 20:45
Kia šoko! Tiuj du vortoj de la GEA-prezidanto Sebastian Kirf trafas la punkton. En Nitra mi salutis Detlef Blanke. Sabaton li forpasis. Kia šoko! Čiam mi volis desegni portreton de li por honori lin. Lia bonega persono k scienca laborado k kapo impresis min, home kaj ankaū kiel portetpentristino.
Neniam estis ğusta tempo nek trankvilo, čiam li estis en grava laboro kaj movado, kaj mi ne ricevis aū trovis vere taūgan foton por desegni lin. Sed čiam li restos en bonega dankema memoro, mi vidas lin antaū miaj okuloj kaj aūdas lin en miaj pensoj, kaj mi posedas diversajn librojn kaj afablajn leterojn de li. Mi ege dankemas, ĉar li deligitis min 1987 al la UK en Varsovio por ekspozicii kaj desegni internaciajn portretojn. Li donis al mi eblecon dum unu semajno en hotelo desegni niajn maljunajn laborist-esperantistojn.Tie mi amikiğis laū lia intenco kun la bonega denaska esperantistino s-ino Ino Kolbe. Tiuj eventoj estis gravegaj pro mia evoluo kaj en arto kaj en nia belega Internacia Lingvo Esperanto. Mi čiam dankemas al Detlev Blanke! Mi funebras kaj kunsentas kaj kondolencas elkore al Wera kaj al la familianoj kaj geamikoj. Doloregas.
Carlo Minnaja Aug 24 2016 21:23
Amiko fidela, kun kiu estis plezuro kunlabori pro lia rigoreco, intelekta honesteco, komprenemo al ideoj malsamaj ol la liaj. Nin kunigis ne ĉiam la sama penso, sed la reciproka granda estimo. Ni ĉiuj suferis grandan perdon!
Claus Killing-Günkel Aug 25 2016 08:01
Ein unbegreiflicher Verlust - menschlich und wissenschaftlich. Mein tiefes Mitgefühl für seinen engsten Kreis, auch im Namen meiner Frau.
Christer Kiselman Aug 25 2016 08:48
Estas absolute neatendita informo kiun mi ricevis de Sabine Fiedler. Detlev Blanke estis ekde la unua kajero (1999) tre aktiva membro de la redakta komitato de Esperantologio / Esperanto Studies. Sed ne nur: jarojn antaue okazis vigla diskuto pri eventuala revivigo de la revuo de Paul Neergaad, kaj tiam Detlev kun sa^go konsilis nin. Li ^ciam kun granda scio priju^gis manuskriptojn senditajn al EES. Li gvidis CED-komisionon en kiu mi membras. Kiel prezidanto de Akademio de Esperanto mi invitis lin fari^gi korespondanto. La respondo ne estis evidenta, ^car kiel interlingvisto li ja devus esti iom neutrala rilate al ^ciuj planlingvoj. Sed li akceptis, kio estis granda honoro por la akademio kaj por mi persone kiel ties prezidanto. En Nitro ni plurfoje interparolis, unu fojon tagman^gis triope kun Wera Blanke, parolante pri ^ciaj aferoj, kaj seriozaj kaj malseriozaj. Mi ricevis de li tri personajn leterojn la 19-an de augusto, la tagon antau lia forpaso. Lia morto estas neimageble granda perdo por la interlingvistiko kaj por mi persone.
Sylvia Lassika & Manfred Trenne Aug 25 2016 20:11
Aufrichtige Anteilnahme von uns beiden an Wera Blanke und Kathrin. Es bleiben viele schöne Erinnerungen an die gemeinsame Arbeit im Esperanto-Verband im Kulturbund.
Ronald Schindler Aug 25 2016 21:16
Mi bedaŭrinde nur konis lin de la komenco de la 1980-aj jaroj kaj li siatempe ridetis pri mi kaj miaj ideoj, sed intertempe ni eĉ plenumis komunajn projektojn de diversaj specoj.
La forpaso de Detlev Blanke ŝiras grandan truon en la Esperanto-movadon de Berlino kaj Brandenburgio. Li tre mankas al ni jam nun.
Manfred Sailer Aug 26 2016 15:26
Mein Beileid der Familie, defn Freunden und Kollegen. Ich bin dankbar für die immer sehr interessanten, anregenden und informativen Austauschgelegenheiten mit Detlev Blanke und vermisse schon jetzt die Möglichkeit dazu.
Reinhard Haupenthal Aug 26 2016 16:46

La abrupta morto de Detlev Blanke lasos ne nur profundajn vundojn personajn, sed trafis la interlingvistikon en ties vivo-nervo. Ĉe Blanke koncentriĝis la tut-monda inform-fluo kiun li transdonis per Informilo por Interlingvistoj kaj Interlinguistische Informationen, du veraj eldoradoj.

La torĉo falis el lia mano: ĉu ĝi dronis kun li en la Lago de Tornow? Kiu leviĝos por daŭrigi lian vivo-verkon?

Mutadis mutandis por Blanke validas, kion Zamenhof, en sia Bulonja laŭdacio diris pri Schleyer: Se la ideo de interlingvistiko iam venkos la mondon, la nomo de Blanke okupos por ĉiam la plej honoran lokon kaj tiun ĉi nomon la mondo neniam forgesos.

Mi gardos 50-jaran konatecon kaj kunlaboron en la koro kaj la memoro. R.I.P.

Klaus Schubert Aug 26 2016 17:23
Detlevs unerwarteter Tod ist ein großer Verlust für Wera und die Familie. In diesen Tagen denke ich viel an euch und an Detlev.
Auch die Gemeinschaft der Interlinguisten wird seine offene, kundige und sorgfältig abwägende wissenschaftliche Herangehensweise vermissen. Uns werden sein Rat, seine Ermutigung, seine Inspiration, seine Belesenheit und seine unerschöpfliche Quellenkenntnis fehlen. Detlev konnte in jeder Vortragsreihe den roten Faden erkennen und jedes Vortragsthema vertiefend fortführen. Er hatte die Gabe, auf jeden Wissenschaftler und jeden Sprachliebhaber zuzugehen, fremde Meinungen und Standpunkte erst einmal in ihrem Wert gelten zu lassen und ihnen, wo nötig, mit enormer Sachkenntnis zu begegnen. Dabei wollte er nie plädieren und nie überreden, sondern immer wissenschaftlich-sachliche Fakten für sich sprechen lassen. Für mich war und bleibt Detlev ein Vorbild.
Ingrid Mewes Aug 27 2016 14:40
Vor ein paar Tagen hab ich noch lächelnd das Foto betrachtet, das Detlev bei einem Interview meines Vaters, Ludwig Schödl, zeigt. Detlev hat mich seit meiner frühen Jugend im Esperantoverband begleitet.
Alles, was ich gedanklich mit ihm verbinde, ist bereits gesagt. Er war ein wunderbarer Mensch und wird in unserem Herzen weiterleben. Liebe Wera und liebe Katrin, ich umarme Euch voller Mitgefühl.
Siegfried Linke Aug 27 2016 18:56
Kam mi ricevis la ŝokan sciigon -„nia Detlef ne plu estas inter ni“ - min kaptis vasta tristego.
Kia perdo!!

Kia perdo la por la Scienco, la interlingvistico! Kia perdo por la esperantistaro! Kaj precipe - kia perdo dolora por Wera kaj la familio! Mi pensas al vi kaj sincere sentas kun vi.
Ankaŭ mi sentas dolorigan perdon kaj tristecon. Falta nun al mi plia bonkora homo, kiu ĉiam estis por mi bona amiko kaj modelo por la vivo kaj agado.

Sed tamen mi ne volas malesperi, sed mi volas obĵeti al la tristeco mian memoron pri tiu elstara homo, eminenta sciencisto, nelacigema helpanto kaj brila esperantisto. Mi fieras, ke mi estis havinta la eblecon koni lin kaj kunagi kun li, lernante de liajn elstarajn kapablojn.
Por nia esperantovivo en la distrikto Halle ni spertis multan helpon kaj subtenon de Detlev en fruaj tempoj, kiam pluraj malfacilaĵoj forte ĝenis nian poresperantan agadon. Ankaŭ por mi mem, por miaj agado kaj evoluo en la mondo de Eo, li estis ĉiam vera amiko kaj fidela helpanto.

Detlef, vi nun „ne plu estas inter ni“ - sed ĉiam vi restos en nia penso kaj koro.

Siegfried Linke
Peter Zilvar el Herzberg...la Esperanto-urbo Aug 27 2016 21:41
Kia ŝoko por la Esperanto-movado. Unu el la fortaj rokoj de Esperanto-Movado (inkl. GIL) forlasis nin. Li estis unu el la malmultaj, kiuj konstante serĉas la "verdan fadenon" por plekti futurisman bildon rilate al la Internacia Lingvo (Esperanto). Ofte li vizitis nin en Herzberg kaj ofertis altnivelajn fakprelegojn. Ankaŭ kiel homo li estis konstante inspiriga kaj amikeca. Ofte li donis valorajn konsilojn. Mi kondolencas al Wera kaj filino.
Interkultura Centro Herzberg, Herzberg am Harz...l Aug 27 2016 21:47
La foriro de Detlev Blanke estos granda manko por Esperanto kaj Interlingvistiko. Li estis vera amiko rilate al Herzberg am Harz...la Esperanto-urbo. Li vere ĝojis, ke Esperanto nun trovis publikan lokon kaj agnoskon.
Ofte li vizitis nin kaj aktive partoprenis ĉe seminarioj, kongresoj, Fondaĵo Esperanto-Stadt Herzberg, ktp.
Je nomo de la ICH (EGS)-estraro ni esprimas niajn kondolencvortojn Zsofia Korody, Harald Mantz kaj Peter Zilvar
Johannes Klare Aug 28 2016 23:43
Die Nachricht vom plötzlichen Tod Detlev Blankes hat mich, meine Frau Waltraud und unsere Tochter Heidrun schwer erschüttert.
Detlev Blanke verdanken auch wir vertiefte Einblicke in eine Wissenschaftsdisziplin, die wir erst in den letzten Jahrzehnten umfassend kennengelernt haben: die Interlinguistik und die Esperantologie, zu deren Entwicklung und wissenschaftlichen Fundierung Detlev Blanke hervorragende Beiträge geleistet hat. Er gilt in der wissenschaftlichen Welt als einer der profundesten deutschen Forscher und Lehrer auf diesem Fachgebiet.
Als Ordinarius für romanistische Sprachwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin in den Jahren 1968 bis 1995 war es für mich eine Selbstverständlichkeit, trotz bestehender Widerstände die wissenschaftliche Entwicklung Detlev Blankes durch Promotion und Habilitation auf den Fachgebieten Interlinguistik und Esperantologie tatkräftig zu fördern.
Vor allem im Rahmen der Berliner Gesellschaft für Interlinguistik hat sich Detlev Blanke durch die Vorlage zahlreicher grundlegender Arbeiten zu seinen Fachgebieten immer wieder in die internationale Diskussion eingebracht und auch Kräften widersprochen, die der Plansprachenproblematik skeptisch gegenüber standen.
Detlev Blanke werden wir in Zukunft schmerzlich vermissen. Fehlen wird uns sein immenses fachliches Wissen, seine Liebenswürdigkeit, seine Kollegialität, seine Diskussionsfreudigkeit, sein engagiertes Eintreten für eine sozial orientierte, von Kriegen befreite Welt, die nicht zuletzt auch funktionierender sprachlicher Kommunikationsmittel bedarf.
Das immense Lebenswerk, das Detlev Blanke uns hinterlassen hat, wird weiter wirken. Diese Sicherheit möge seiner Ehefrau Wera, die ebenfalls als hervorragende Interlinguistin ausgewiesen ist, und der Tochter Kathrin ein Trost sein angesichts des schweren Verlusts, den nicht nur die Familie Blanke zu beklagen hat.
Kimura Goro Aug 30 2016 01:33
Post tralegado de la pli frue skribitaj kondolencoj kun tutkora kunsento kaj profunda konsento, mi ankorau ne povas kredi, ke Detlev vere forpasis. Apenau estis homo, kiu pli influis mian akademian vojon ol Detlev. Vigle mi rememoras nian unuan interparolon kiam li vizitis Tokion en 1993. Eksciinte mian intereson pri soraboj, li sugestis al mi renkontigxojn kun prof. Ronald Loetzsch kaj malfermis al mi pordon al sorabistiko. Poste li enkondukis min ankau en interlingvistikon. Neimageble, kio mi estus sen Detlev, kaj tio certe validas por multaj aliaj. Li daure vivos en ni, kaj lia vivoverko dauxre akompanos nin kaj estontajn generaciojn. Tutkoran kondolencon al Wera kaj Katrin.
Ricard Wilshusen Aug 30 2016 15:30
Ich bin sehr tief betroffen. Er hat uns allen vieles weitergegeben. Mi kore kondolencas al lia familio.
THUMERELLE Jean-Claude Belgien Aug 31 2016 21:45
Mi eksciias la forpason de Detlev kaj mi sincere kondelencas . Tiu esperantisto multe alportis al nia lingva komunumo.
Andreas Emmerich Sep 01 2016 21:47
Die Nachricht von Detlevs plötzlichem Tod hat mich tief erschüttert. So ein angenehmer, aufgeschlossener und liebenswürdiger Mensch! Und so ein großer Wissenschaftler! Er fehlt uns. In tiefer Trauer, Andreas Emmerich
István Ertl Sep 02 2016 09:45
Plej ŝatata memorero pri li: antau dek kvin jaroj li vizitis kun mia familio (infanoj tiam etaj) la bestĝardenon de orienta Berlino. Onklece!
Äœuste nun mi legas intervjuon kun li el la jaro 2005.
Profundan, elkoran kondolencon.
centroespero(at)hotmail(dot)com Sep 02 2016 15:02
Unika vivo,dedicxita al la Esperanto-movado, kiu perdis unu el siaj sindonaj laboristoj dum pli ol duonjarcento - en gxia historio Detlev Blanke havos certe unu el la plej presatigxaj lokoj. Li teorie kaj praktike helpis la orienteuropajn Esperanto-asociojn dum tempo, kiam ili devis taktike agi en la tiama politika medio por atingi bonan evoluon. Persone por mi Detlev Blanke estis modelo de kolego, kiu sukcese povis kombini la profesian organizan kaj sciencan esperantan agadon. Dank, al lia insisto, ke mi verku miajn rememorojn, al lia perfekta redaktado kaj eldonado mia memuara libro estas fakto. Krom mi kaj Bulgara Esperanto-asocio perdas karan amikon. Kondolencoj al Wera Blanke kaj lia filino...
Dimitar Papazov, eksgxenerala sekretario de Bulgara Esperanto-asocio
Gerd Bussing Sep 05 2016 07:10
Detlev Blanke estis por mi fidinda, ĉiam helpopreta, tolerema amiko, konsilanto, eĉ speco de mentoro. Ĝuste nun mi havus ankoraŭ gravajn demandojn al li. Li tre mankos al mi. Mia vivo ekde nun ne plu estos tute la sama.
Heinz Hoffmann Sep 05 2016 12:50
Völlig unerwartet erreichte mich die Nachricht von Detlevs plötzlichem Tod. Er war es, von dem wir erstmalig – im Rahmen eines URANIA-Vortrags in Dresden – 1971 ausführlich etwas über Esperanto hörten.
Seine Veröffentlichungen und die Zusammenkünfte im Kulturbund der DDR bewiesen hervorragende Fähigkeiten auf sprachlichem und sprachpolitischem Gebiet. Ohne ihn wären die Erfolge für Esperanto in der DDR nicht möglich gewesen.
Persönlich war mir eine große Hilfe, dass er im Zusammenwirken mit Till Dahlenburg für meine Promotion die Sprachkundigenprüfung in Esperanto ermöglichte.
Seiner Familie bekunde ich hiermit aufrichtige Anteilnahme.
Annelore Fichtner Sep 05 2016 21:36
La terura sciigo min forte emociis.
Detlev kaj mi jam ekkonatiĝis en la junaĝo, kiam li estis 17- jara.
Dum la sekvaj jaroj ĉiam mi estis tre ĝoja, renkontigxi lin okaze de diversaj eventoj. Nekonceptebla estas la fakto, ke li ne plu vivas.

Sinceran kondolencon al Wera kun familio
Dominique Simeone Sep 06 2016 15:07
Mi renkontis Detlev dum la UK de Florenco. Li proponis al mi labori kune. Li verkis tiun artikolon:

Esperanto kaj Ateismo (http://www.satesperanto.org/Esperanto-und-Atheismus-1-Detlev.html)

Kondolencoj al lia amikoj kaj parencoj.
Kristin TYTGAT Sep 08 2016 21:28
Mi sendas miajn sincerajn kondolencojn al la familio.
La klereco kaj amikeco de Detlev tre mankos al mi!
Ingo Knechtel Sep 09 2016 21:39
Die Nachricht vom so plötzlichen Tod Detlev Blankes hat uns alle sehr erschüttert. Ich persönlich kannte Detlev seit unserer Zusammenarbeit im Bundessekretariat des Kulturbunds. Seine stets kollegiale und freundschaftliche Art, seine Hilfsbereitschaft und Unterstützung haben mich seither begleitet. Als Mitglied im Kulturring in Berlin e.V., dem Berliner Landesverband des Kulturbunds e.V., hatten wir auch in den 1990er Jahren und danach regelmäßig Kontakt. Detlev hat sich stets mit großem Interesse über die Projekte, die wir im Verein umgesetzt haben, informiert und uns bestärkt. Umso schmerzlicher empfinden wir diesen Verlust. Im Namen des Kulturring-Vorstands übermittele ich an Detlevs Familie unsere herzliche Anteilnahme.
María Cecilia Plested Alvarez Sep 11 2016 20:19
Ich habe gerade diese traurige Nachtricht bekommen.
Für die Bereichforschung ist es auch für unsere Forschungsgruppe in Terminologie und Translationswissenschaft GITT der sprachschule der Universität von Antioquia in Kolumbien ein sehr grosser Verlust
Esperanto-Klub Leipzig Sep 11 2016 21:05
La membroj de la Lepsika Esperanto-Klubo funebras pri la perdo de d-ro Detlev Blanke. Li estis perfekta esperantisto kaj grandioza interlingvisto, kiu ĉiaflanke subtenis ankaŭ nian lokan agadon en Lepsiko.
Multaj el niaj anoj persone lin konis kaj lin alte estimis. Forte li kaj lia vivoverko restos en niaj memoroj.
Al Wera Blanke kaj al la familio de Detlev ni elkore kondolencas.

Nome de la klubanoj:
Werner Geidel (prezidanto)
Prof. Dr. Erich-Dieter Krause (lingva konsilanto)


Thomas Sandner Sep 13 2016 07:53
Detlev Blanke habe ich nicht nur als fachlich inspirierenden und begeisternden Wissenschaftler erlebt, sondern immer auch als offenen, gesprächsbereiten und freundlichen Menschen. Mein Mitgefühl gilt seiner Frau und seiner Familie.
Schwaiger Bernhard Sep 14 2016 21:20
Ich hatte mit Herrn Blanke anläßlich des 91. Deutschen Esperantokongresses (Erfurt 2014) zu tun. Beeindruckend war seine Teilnahme an der Podiumsdiskussion von Radio FREI. Auch hatte er für das Kongreßbuch extra einen Aufsatz über "Esperanto in der DDR, mit besonderer Berücksichtigung von Thüringen 1945-1990" verfaßt. Ich erinnere mich an einen regen Briefwechsel im Vorfeld und seine Genauigkeit für jedes Detail im Aufsatz, auch an die Bitte, offen Anregungen und Kritiken zu geben. Ich hadere heute noch damit, daß ich durchsetzte, daß der Artikel nicht in deutscher Sprache geschrieben wurde... Eine Einladung, selbst für Forschungen in sein Archiv zu kommen, habe ich leider nicht angenommen.

Haitao Liu Sep 19 2016 10:57
Miaj rememoroj pri Deltev:
http://www.espero.com.cn/2016-09/19/content_39325254.htm
http://www.espero.com.cn/2016-09/19/content_39325962.htm
Peter Kühnel Sep 20 2016 08:25
Karaj Wera kaj Katrin,
Detlevs Tod hat mich sehr getroffen. Im Frühjahr erst haben wir seinen 75. Geburtstag in Leipzig festlich mit einem Ehrenkolloquium begangen. Du hattest noch so viele Projekte am Laufen.
Detlev, vi forlasis nin tro frue. Mi funebras kun Wera kaj Katrin.
Peter Kühnel
Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern Oct 08 2016 19:00
Sein Tod ist so unendlich traurig, denn Detlev stammt aus unserem Bundesland. Er war einfach immer für uns und unsere vielen kleinen Probleme da. Ich selbst lernte ihn Ende der 1960-er Jahre auf einem Bezirkstreffen in Rostock kennen. Daß es den Esperanto-Verein in Neubrandenburg ab 1971, war sein Verdienst, denn zunächst wollte der Kulturbund uns nicht. Detlev hat Esperanto in allen gesellschaftlichen Ebenen der DDR "salonfähig" gemacht. Danke, Detlev, für alles! Werner Pfennig, Landesverband MV
<< vorherige Seite
51-91 von 91
 

 

 

Die Familie bittet uns, allen Eingetragenen die folgende Nachricht zukommen zu lassen:

"Im Namen unserer großen Familie möchten wir allen danken, die hier ihrer persönlichen Betroffenheit Ausdruck gaben und uns zugleich ihrer mitfühlenden Solidarität versicherten. Diese Woge von guten Wünschen hat uns getragen und mit der Kraft erfüllt, die nötig war in dieser ersten schweren Zeit der Besinnung.

 

Nome de nia granda familia rondo ni dankas al vi ĉiuj, kiuj persone konsternitaj esprimis sian kunsentan solidaron kun ni. Tiu ondo da deziroj pri forto kaj kuraĝo tre helpis al ni travivi la unuan, eble plej malfacilan tempon.

 

Wera + Katrin Blanke"